www.avantbewind.nl

Privacy regelement Avant Bewind & Advies

Avant Bewind & Advies verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u, wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder of juridisch adviseur te doen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Welke gegevens verwerken wij?

Avant Bewind & Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken;

– Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

– BSN nummer, geboortedatum en geboorteplaats

– Burgerlijke staat, gegevens gezinssituatie

– IBAN

– Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en en belastingaangiften

– Gegevens over eventuele schulden

Waar bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen, en leggen wij vast in een digitaal en/of papieren dossier. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving of in het archief..

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of- in het geval van bewindvoering wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd.

In geval van benoeming door de kantonrechter of indien er een overeenkomst budgetbeheer tot stand is gekomen , houden wij ons aan de wettelijke dossierbewaartermijn van 7 jaar.

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Avant Bewind & Advies verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u hier zelf om verzoekt.

Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dit is zo bepaalt in de Wet. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen.

Ten behoeve van de audit voor het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van de bestuurder(s)) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft geheimhoudingsplicht. Als u wilt dat andere personen (bijvoorbeeld hulpverleners of familieleden) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming

te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden.